Aloyzas Smilingis

Bather 1

1984, granite, 270 cm