Aloyzas Smilingis

Electra

1979, bronza, plotis 26 cm