Aloyzas Smilingis

Agresija. Fragmentas

1981 – 2007, bronza, 108 cm