Aloyzas Smilingis

Aktas raudoname

1965, 120×80 cm