Aloyzas Smilingis

Red and Yellow

2000, 130×150 cm